Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการดำเนินการการพัฒนาระบบเครือข่าย
           เนื่องด้วยระบบเครือข่ายหลักของโรงเรียนปัจจุบันไม่สามารถรองรับการใช้งานอย่างหนักที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ จึงทำให้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายล่มบ่อย ซึ่งทางงานเทคโลยีสารสนเทศได้เริ่มทำการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยในส่วนแรกจะทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ Core Switching ใหม่ก่อนเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานและรองรับการขยายขีดความสามารถได้ โดยจะมีเริ่มการเปลี่ยน Core Switching ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการพัฒนานี้อาจจะทำให้เกิดผลกระทบในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายบ้างในบางจุด จึงแจ้งมาเพื่อขอภัยไว้ใน ณ โอกาสนี้ ความคือหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2553)
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
 วชิรวิทย์    ธรรมนันทาวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551)
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 128 ครั้ง จาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน