Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน
 

ตามที่สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการคัดเลือกคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 ท่าน ได้รับรางวัลดังนี้    

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ป.4-6 ได้แก่ มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์  

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.1-3 ได้แก่ มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.4-6 ได้แก่ มิสฮานาน อีหมัน  

ประเภทครูนิเทศ ได้แก่ มิสจิราพร คุณาบุตร  

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10416 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10565 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10547 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฮานาน    อีหมัน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จิราพร    คุณาบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10550 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 805 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน