ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน


ตามที่สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการคัดเลือกคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 ท่าน ได้รับรางวัลดังนี้    

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ป.4-6 ได้แก่ มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์  

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.1-3 ได้แก่ มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.4-6 ได้แก่ มิสฮานาน อีหมัน  

ประเภทครูนิเทศ ได้แก่ มิสจิราพร คุณาบุตร  

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 858 ครั้ง

Keep