แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การแนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


งานแนะแนว ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การแนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดิมวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ :

1. ผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมเวลา 8.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ

2. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ปกครองรับผลการเรียนของนักเรียน ได้ที่คุณครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของตนเอง 

 โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 254 ครั้ง

Keep