Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

งานแนะแนว ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ :

1.ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมเวลา 12.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ

2. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าพบหัวหน้าแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ที่ห้องเรียน ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 2 ตามแผนผังที่จะแจกให้ในวันลงทะเบียน  


มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 205 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน