แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


งานแนะแนว ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ :

1.ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมเวลา 12.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ

2. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าพบหัวหน้าแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ที่ห้องเรียน ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 2 ตามแผนผังที่จะแจกให้ในวันลงทะเบียน  จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง

Keep