Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนตุลาคม 2561
 
แนะนำนักศึกษาฝึกสอน
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเมธาวี  หิรัญคำ
นักศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  ศูนย์ดนตรี
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม  2561 - 22  กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกอบพร  เศรษฐสุข
นักศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  ศูนย์ดนตรี
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม  2561 - 22  กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
 
 
 
 

 


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 247 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน