แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนตุลาคม 2561


แนะนำนักศึกษาฝึกสอน
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเมธาวี  หิรัญคำ
นักศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  ศูนย์ดนตรี
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม  2561 - 22  กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกอบพร  เศรษฐสุข
นักศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน  ศูนย์ดนตรี
สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม  2561 - 22  กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep