Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 

แนะนำบุคลากรใหม่

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561

นายณัฐชนน   ปัญญาชัยรักษา

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ(ระดับชั้น ม.6)

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม  2561

 

นางสาวแพรวฉัตร  ไชยกุล

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ(ระดับชั้น ม.4)

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 6  พฤศจิกายน 2561

 

มิส Imary Blanche Edralin  

ปฏิบัติงาน  ครูสอน English
ระดับ ป.2 ,3,5  และครูคู่ชั้น ป.2/7
สังกัด IEP วิชาการ 
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

 
มาสเตอร์ Nunzio Daniel Caruzo  
ปฏิบัติงาน  ครูสอน IELTS
ระดับ G.7-9  และครูประจำชั้น G.7B
สังกัด EP วิชาการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 
 

นายทศพร  แก้วทองคำ

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานช่างทั่วไป

สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2561

 

นายธารา  ไวย์วิทยา

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานช่างทั่วไป

สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2561

 
 
 

 

 

 

 

มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 258 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน