กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ)


กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่2/2561  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell  (นอกตารางสอบ)

 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell  ทำการสอบนอกตารางสอบ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  Bell   ระหว่างวันที่  11 - 13  ธันวาคม 2561  โดยมีข้อสอบ Reading Test ,Writing  Test

 จำนวนผู้อ่าน 250 ครั้ง

Keep