ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครพิธีกรงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปี 2561


ฝ่ายกิจกรรม เปิดรับสมัครพิธีกรงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปี 2561

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ส่งใบสมัคร+ภาพถ่าย ที่ฝ่ายกิจกรรม ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

คัดเลือกวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ หอประชุม มงฟอร์ต 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)จำนวนผู้อ่าน 267 ครั้ง

Keep