แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2561


แนะนำบุคลากรใหม่

ประจำเดือนธันวาคม  2561

 

นางสาวพิมพ์ปภัสสร  มาเยื้อง

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานบุคคล

สังกัด  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่  3  ธันวาคม  2561

 

นายวรสิทธิ อัมพรพิพัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานระบบไฟฟ้า

สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2561

 

นางสาวเยาวลักษณ์  เฉียบแหลม

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด

สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  6  ธันวาคม   2561

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 510 ครั้ง

Keep