Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561  มีรายชื่อดังนี้

1.   มาสเตอร์วิศิษฐ์   ใจมั่น           หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

2.   มิสอัจฉรา          จันหา           งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ

3.   มิสนงนุช           เอกตระกูล     ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ป.5 ฝ่ายวิชาการ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10118 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10151 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อัจฉรา    จันหา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 459 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน