Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562
 

งานแนะแนว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562 ได้

ดังรายชื่อต่อไปนี้

นาย ฌาณชยุตม์  อมรวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้คณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

 

นาย สิทธิโชค ปิ่นตะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ณภัทร วัฒนาสุทธิวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ชนัตถ์  เสริมส่งสกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ณัฐวุฒิ ณ ลำพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โควตาโรงเรียน)

 

นาย ศุภกฤต  ปัญญาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นางสาว ปฏิญญา ทองอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นางสาว พิชญ์จุฑา  ปรีชากชกร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ชนกนันท์ ลีละผลิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาโรงเรียน)

 

นาย ณัฐพงษ์  ปรัชญาทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นาย ธาวิน  สาครมณีรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย จิรวัฒน์  ฉัตรไชยเฉลิมพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์ (ทุน 100%)

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26186
นาย  จิรวัฒน์    ฉัตรไชยเฉลิมพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20455
นาย  ฌาณชยุตม์    อมรวุฒิ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20465
นาย  สิทธิโชค    ปิ่นตะกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20471
นาย  ณภัทร    วัฒนาสุทธิวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20475
นาย  ชนัตถ์    เสริมส่งสกุลชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20620
นาย  ณัฐวุฒิ    ณ ลำพูน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20636
นาย  ศุภกฤต    ปัญญาดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25880
นางสาว  ปฏิญญา    ทองอ่วม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25903
นางสาว  พิชญ์จุฑา    ปรีชากชกร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20629
นาย  ชนกนันท์    ลีละผลิน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23185
นาย  ณัฐพงษ์    ปรัชญาทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25912
นาย  ธาวิน    สาครมณีรัตน์มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1222 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน