ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562


งานแนะแนว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562 ได้

ดังรายชื่อต่อไปนี้

นาย ฌาณชยุตม์  อมรวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้คณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

 

นาย สิทธิโชค ปิ่นตะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ณภัทร วัฒนาสุทธิวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ชนัตถ์  เสริมส่งสกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ณัฐวุฒิ ณ ลำพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โควตาโรงเรียน)

 

นาย ศุภกฤต  ปัญญาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นางสาว ปฏิญญา ทองอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นางสาว พิชญ์จุฑา  ปรีชากชกร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย ชนกนันท์ ลีละผลิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาโรงเรียน)

 

นาย ณัฐพงษ์  ปรัชญาทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นาย ธาวิน  สาครมณีรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นาย จิรวัฒน์  ฉัตรไชยเฉลิมพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์ (ทุน 100%)

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 12
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1847 ครั้ง

Keep