Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน ร่วมเสนอราคา การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน ยื่นเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากร ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธฺ์  2562 ได้ที่แผนกการเงิน ฝ่ายการเงิน ภายในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-8079555 ถึง 63 ต่อ 329ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10359 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10075 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10359 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน