Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบสำรวจการใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้แจกแบบสำรวจไปยังผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน  เพื่อสำรวจการใช้รถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนต่อหรือยกเลิก โดยให้ผู้ปกครองส่งเอกสารแบบสำรวจส่งคืนมายังพนักงานขับรถที่ให้บริการอยู่ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 นี้ ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน