Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 

งานอนามัยโรงเรียน  ฝ่ายบริหารทัวไป  ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดงานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีทีี่่ 3 - 6 ที่ตอบรับเข้าร่วม  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  และวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารเซนต์แมรี่  (ชั้นล่าง) 

 

ตารางตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ (ตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
มิส  นิติยา    แสนหนู
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน