งานแนะแนว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ  ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพงศธร ศิริพงศกร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6B สอบได้ Tourism and Hospitality Management, Mahidol University International College (MUIC)

2. นายณทัธ  สร้อยทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6B สอบได้ Business Economics, Mahidol University International College (MUIC)

3. นายพงษ์พอล  เพียร์ช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6B สอบได้ Communication – Arts, Assumption University.

4. นางสาวสุจิรา จิตตาศิรินุวัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6B สอบได้ Communication – Arts, Assumption University.

5.นายปริวรรต  มะกรครรภ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6B สอบได้ Bachelor’s Degree in International Business Administration in English Feng chia University, Tai Zhong, Taiwan. (ทุน 100%)

6. นายจิรัฏฐ์ เอื้ยวสกุลรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ ( SITT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายกมลวิช วรเมธาเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

8. นายดนภัทร นิ่มเล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ คณะกายภาบำบัด  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

9. นายธีรภัทร์ จ๋ายพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ Food Science and Technology, MUIC - Mahidol University

10. นายพงศกร ถาวรอุปกรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. นายกฤษณพงศ์ เหมะทัพพะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

12. นายนิทัศน์ วาสนาพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

13. นายณัฐวิชช์ พุฒิกรสิริเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

14. นางสาวสุกานดา เดชมณีธรชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ International Business MUIC - Mahidol University

15. นายธนทรัพย์ ลีลาพิสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

16. นางสาวปรินทร จันทนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

17. นายกรณ์พงศ์ ชัยธรรมพจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

18. นางสาวณัฐพร ศิริภราดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ International Business  MUIC - Mahidol University

19. พิชญ์จุฑา ปรีชากชกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (โควตาโรงเรียน)

20.นายวรชิต หอมมาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

21. นางสาวจุรีรัตน์ ปวริสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

22. นายบูรพา ผาติชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบได้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

23. นางสาวศิรดา เรืองดุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)

24. นางสาวพรกนก รัตนวราภรณ์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)

25. นายปุณณพัฒน์ เลิศปัญญาพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร

26. นายยศธร พิทักษ์จิรโรจน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ วิทยาศาสตร์เคมี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

27. นายนพรัตน์ เพ็งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

28. นายธนภูมิ ภูมิวาสนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

29. นายณัฐภัทร อาจสัญจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะวิทยุการสื่อสาร ณ ประเทศญี่ปุ่น

30. นายพนธกร อังสพัทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ สาขาการตลาด  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล – MUIC

31. นายวิเศษ ภักดีใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ศึกษาต่อประเทศจีน

32. นายดบัสวิน อินทร์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ คณะเกษตรการ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33. นายเดวิด แอนโทนี่ สวีตแมน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 สอบได้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34. นายตนปพน ปริยานันทวัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบได้ สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง

Keep