Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ดำเนินงานตามแผนงาน นำรถตู้รับ - ส่งนักเรียน  เข้ารับการตรวจสภาพรถโดยตัวแทนกรมการขนส่งทางบกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ณ  อู่ยูพีดี   หมู่บ้านเศรษฐกิจ  ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30 - 12.00 น.  

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน