Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาลัยชั้นนำของประเทศ  ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชนายุส สิริเบญจวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ Department of Business English,  Assumption University

2. นายศุภกร เลิศกิจสุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายกันต์สิทธิ์ วิจิตรเวชการบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. นางสาวฌัญชานิล ขมะวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นางสาวมินตรา ปรีมนวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. นางสาวณัฐชา ลีวันแสงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. นายหิรัณย์ เลิศทักษิณานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8. นายศรัณย์ สุขกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้ นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

9. นายขุนก้อง  อุ่นเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้

            1. สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

            2.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ

10. นายปิติ ลีลาสินเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะประมง มหิวทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. นายภูมมินทร์ จึงเจริญพูลสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ สาขาชีวะการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12. นายณัฐเศรษฐ์ โอภาสประไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13. นายวิธวินท์ อาชานุภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. นายกิตติ กอโชคชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15. นายกนกพล มาตสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20462
นาย  ชนายุส    สิริเบญจวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20522
นาย  ศุภกร    เลิศกิจสุนทร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20645
นาย  กันต์สิทธิ์    วิจิตรเวชการบุญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25904
นางสาว  ฌัญชานิล    ขมะวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25935
นางสาว  มินตรา    ปรีมนวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25908
นาย  ณัฐชา    ลีวันแสงทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25960
นาย  หิรัณย์    เลิศทักษิณานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26084
นาย  ศรัณย์    สุขกูล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27140
นาย  ขุนก้อง    อ่นเมือง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20549
นาย  ปิติ    ลีลาสินเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21713
นาย  ภูมินทร์    จึงเจริญพูลสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22436
นาย  ณัฐเศรษฐ์    โอภาสประไพ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26169
นาย  วิธวินท์    อาชานุภาพ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26875
นาย  กิตติชนาทิป    กอโชคชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28366
     มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 714 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน