ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาลัยชั้นนำของประเทศ  ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชนายุส สิริเบญจวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ Department of Business English,  Assumption University

2. นายศุภกร เลิศกิจสุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายกันต์สิทธิ์ วิจิตรเวชการบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. นางสาวฌัญชานิล ขมะวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นางสาวมินตรา ปรีมนวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 สอบได้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. นางสาวณัฐชา ลีวันแสงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. นายหิรัณย์ เลิศทักษิณานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8. นายศรัณย์ สุขกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้ นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

9. นายขุนก้อง  อุ่นเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 สอบได้

            1. สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

            2.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ

10. นายปิติ ลีลาสินเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะประมง มหิวทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. นายภูมมินทร์ จึงเจริญพูลสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ สาขาชีวะการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12. นายณัฐเศรษฐ์ โอภาสประไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13. นายวิธวินท์ อาชานุภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. นายกิตติ กอโชคชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15. นายกนกพล มาตสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 15
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1274 ครั้ง

Keep