Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม


มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2382 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน