Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20586
นาย  ศุภณัฐ    นันทเกษมสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20478
นาย  กนกพล    บุญเจียร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23127
นาย  ณภัทร    ชีถนอม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23118
นางสาว  ญาณิศา    ชูพินิจ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25920
นางสาว  รมณีย์    หลัว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24405
นาย  ตนปพน    ปริยานันทวัฒน์มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 673 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน