กำหนดรับผลสอบ Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีทีี 6 ปีการศึกษา 2561


กำหนดรับผลสอบ Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ ประถมศึกษาปีทีี 6  ปีการศึกษา 2561

                                นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ปีการศึกษา 2561 ที่สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge   สามารถรับผลสอบได้ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell   ตั้งแต่เวลา  09.00-15.00 น  โดยมีกำหนดการดังนี้

*วันที่ 1 - 11 เมษายน 2562

*วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ1.โรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562

               2.กรณีที่นักเรียนไม่มารับผลสอบตามที่ศูนย์ภาษาอังกฤษได้กำหนดไว้  ศูนย์ฯ ขอส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่นักเรียนได้แจ้งไว้

 จำนวนผู้อ่าน 403 ครั้ง

Keep