Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Flyers ได้ระดับ ดีมาก
 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบ Cambridge  YLE  Exam  ระดับ  Flyers  ได้ระดับ   ดีมากไฟล์แนบ 1
• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25493
เด็กชาย  ธิติพัทธ์    ฐิตธรรมพันธุ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25516
เด็กชาย  วิชชากร    จีนโก๊ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25666
เด็กชาย  ไชยพิมุกต์    ไชยกาญจน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25811
เด็กชาย  อภิวิชญ์    อภิรักษ์ปัญญาธร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25816
เด็กชาย  วัชรพงศ์    จิตรแสงจันทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25477
เด็กชาย  ปรเมศวร์    รุ่งพิพัฒนพงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25505
เด็กชาย  ดรัณภพ    เถาว์พันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25532
เด็กชาย  ณัฐชนนท์    โชติกะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25486
เด็กชาย  โชติวิทย์    ชุมถนอม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25496
เด็กชาย  พีรภาส    รุ่งวัฒนไพบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25534
เด็กชาย  ปวเรศ    สุขตระกูล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25503
เด็กหญิง  นภัทร    สุรพลชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25552
เด็กชาย  ปัณณฑัต    สรรพภาษิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25630
เด็กหญิง  อุรชา    อัชชโคสิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25741
เด็กหญิง  ปุณิกา    บุญฑีย์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25806
เด็กหญิง  พิมพ์ชนก    ทักษิณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27814
     มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 369 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน