Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2561 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก
 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  Bell  ปีการศึกษา 2561  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge  English:KET/PET    ได้ระดับดีมากไฟล์แนบ 1
• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22697
นาย  ธนกฤต    โชคจินดา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22701
นาย  ภัทรชัย    ชัยวัฒนพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22747
นางสาว  กุลนันทน์    มัชมี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22816
นางสาว  ธัญมน    น้อยดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22832
นางสาว  รุจาภา    ศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22895
นาย  ปิยศรัณย์    เชยคำดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22952
นาย  ปุญญดิต    สกุลวัฒนะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22973
นาย  ธีรภัทร    เจริญสุขโสภณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22998
นาย  ชิษณุพงศ์    คำโทน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23021
นางสาว  พัชรมณฑ์    ศรีแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23041
นาย  รมณ    อรรคเดชสกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26775
นางสาว  ชยุดา    พัฒนาพิศาลศักดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28364
นาย  สหคุณ    มณีสุริยงค์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27777
นางสาว  พิชาภา    หาญสาธิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28355
นาย  อภิชาติ    เอี่ยมอิ่มภัค
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22713
นาย  ภัทรพล    บุญเกิดมา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22759
นาย  ปุณณศักย์    ธัญย์วรางค์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22802
นาย  ณภัทร    ภควัฒนะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22850
นาย  ไพสิฐ    เกษมเทวินทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23095
นาย  พีรพล    ปิยะรัตนวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26767
นาย  วศิษฎ์พล    เล็กประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28333
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28360
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28402
นาย  ณธัช    โสภณธนะคุปต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28649
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22772
นาย  อาคิรา    รักษ์จิตตาโภค
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28369
นาย  ภวินท์    ขัตติยะการุณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28467
นาย  กันตภณ    ทองมี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22847
นางสาว  ณัชชา    บ่างพัฒนาศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22862
นางสาว  ณัฐธยาน์    วงษ์เอี่ยม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22923
นาย  ภคพงศ์    น่วมแหวว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22940
นาย  ธนยศ    จิระ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22995
นาย  เอกพัฒน์    พัฒนวิบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23082
นางสาว  เอมวลี    มิตรประเสริฐพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23488
นาย  เมธนี    ศรีคงจันทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27538
นาย  ธนวัฒน์    โสภักดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27540
นาย  กันตพิชญ์    จนิษฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27541
นาย  ธนวัฒน์    อุดมเวชสกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28560
นาย  สิทธินิพิฐ    ทองคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22820
นาย  ภูมิภัทร    ประกายรุ่งรัศมีมิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 291 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน