กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ เบลล์ (นอกตารางสอบ)


ศูนย์ภาษาอังกฤษ  ACT-Bell ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (นอกตารางสอบ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  3   แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์    ระหว่างวันที่ 9 - 19  กันยายน 2562 โดยมีข้อสอบ  Reading Test  ,  Writing  Test , Speaking  Test จำนวนผู้อ่าน 910 ครั้ง

Keep