Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความชื่นชมนางสาวมธุรส วิบูลย์สถิตย์กุล
 

ขอแสดงความชื่นชม

นางสาวมธุรส  วิบูลย์สถิตย์กุล

พนักงานทำความสะอาดบริษัท NAP

 
 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
 
นางสาวมธุรส วิบูลย์สถิตย์กุล พนักงานทำความสะอาด บริษัท NAP ได้เก็บกระเป๋าสตางค์
พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ
 
 น.ส. นภาลาภ ฉัตรพิริยกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ผู้เป็นเจ้าของกระเป๋าและเงินสด
ได้มาติดต่อรับคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี
 
ของนางสาวมธุรส วิบูลย์สถิตย์กุล มาในโอกาสนี้

มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 160 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน