Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพีรพล ชวาลพัฒนพันธุ์ ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนหอวัง  

2. นางสาวกาญจนา บวรวัฒนานนท์ ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

3. นางสาวเกษราพร ทรงศรีวิทยา ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

4. นางสาวพิมพ์รัตน์ ธีรวิชยางกูร ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนสตรีวิทยา

5. ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ชั้น ม.2/8 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24377
นางสาว  พิมพ์รัตน์    ธีรวิชยางกูร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22157
นางสาว  เกษราพร    ทรงศรีวิทยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22139
นางสาว  กาญจนา    บวรวัฒนานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22005
นาย  พีรพล    ชวาลพัฒนพันธุ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24754
เด็กชาย  ไชยภัทร    ตั้งโชติโรจน์มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 238 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน