Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บุคลากรได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 บุคลากรได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จัตุรัส ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส แลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2551 ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 รวม  11 เดือน โดยจะนำประโยชน์ที่ได้รับ มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560)
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน