บุคลากรได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ


บุคลากรได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จัตุรัส ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส แลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2551 ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 รวม  11 เดือน โดยจะนำประโยชน์ที่ได้รับ มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง

Keep