แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนกันยายน 2562


แนะนำบุคลากรใหม่

ประจำเดือนกันยายน  2562

 

นายศุภณัฐ  วงศ์ภักดี

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาจีน

สังกัดฝ่าย  วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  2 กันยายน  พ.ศ.  2562

 

นางสาวตรีวรา  บุญช่วยเหลือ

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ/ ศูนย์ BELL

สังกัดฝ่าย  สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่  9 กันยายน  พ.ศ.  2562

 

Mr. Jordan Michael Leach

EP Teacher :  P.E.

Bachelors of Education

Algoma University

Start work :  2   September  2019

 

Ms. Zeinab Amiri giri

Bell Teacher 

Bachelors of Chemistry

The Islamic Republic of Iran

Start work :  23   September  2019

 

Ms. Gemma Louise Smith

Bell Teacher 

Bachelors of  Art

Start work :  7  October  2019

 

 

Ms. Angelina Lusupova

EP Teacher :  English Teacher

Diploma of Higher Education

Ural Federal University

Start work :  26  September  2019

 

นางสาวสุดา ยุปานัน

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ

สังกัดฝ่าย  บริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  16 กันยายน  พ.ศ.  2562

นางสาวจันทิภาพร  พราหมณ์ไทย

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด

สังกัดฝ่าย  อาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.  2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 352 ครั้ง

Keep