ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ผ่านเข้ารอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการจัดประกวดของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินรอบที่ 1 มีคุณครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและผ่านเข้ารอบที่ 2 ดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทองและผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. มิสฮานาน อีหมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (KLIDS model: คลิดส์ โมเดล)

2. มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลงาน “วีดีโอเกมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง”

3. มิสนงนุช เอกตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน “ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ PCAS สำหรับนักเรียน STEM Kids” 

 

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ในรูปแบบ”

2. มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงาน “การสร้างทางเรขาคณิต"

 

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. มิสปัทมา วิสุขอนุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลงาน “การพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ Power Point เรื่องเรียงร้อยถ้อยคำ”

2. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผลงาน “ศิลปะการออกแบบลายเส้นออนไลน์ด้วย Adobe illustrator” 

 

รางวัลเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผลงาน “สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสหศิลป์คอมพิวเตอร์  

2. มิสพัชรินทร์ เครือเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลงาน “สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Learning English with Tense”

3. มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลงาน “การพัฒนาเทคนิคการเล่นกีฬาสแต็ค”  

4. มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลงาน “โปรแกรมอัจฉริยะฟังเป็นเขียนเก่งเล่นได้โน้ตเพลงไทยสู่การบันทึกโน้ตสากล” 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 644 ครั้ง

Keep