Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ผ่านเข้ารอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการจัดประกวดของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินรอบที่ 1 มีคุณครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและผ่านเข้ารอบที่ 2 ดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทองและผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. มิสฮานาน อีหมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (KLIDS model: คลิดส์ โมเดล)

2. มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลงาน “วีดีโอเกมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง”

3. มิสนงนุช เอกตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน “ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ PCAS สำหรับนักเรียน STEM Kids” 

 

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ในรูปแบบ”

2. มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงาน “การสร้างทางเรขาคณิต"

 

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. มิสปัทมา วิสุขอนุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลงาน “การพัฒนาการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ Power Point เรื่องเรียงร้อยถ้อยคำ”

2. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผลงาน “ศิลปะการออกแบบลายเส้นออนไลน์ด้วย Adobe illustrator” 

 

รางวัลเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผลงาน “สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสหศิลป์คอมพิวเตอร์  

2. มิสพัชรินทร์ เครือเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลงาน “สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Learning English with Tense”

3. มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลงาน “การพัฒนาเทคนิคการเล่นกีฬาสแต็ค”  

4. มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลงาน “โปรแกรมอัจฉริยะฟังเป็นเขียนเก่งเล่นได้โน้ตเพลงไทยสู่การบันทึกโน้ตสากล” 

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10547 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฮานาน    อีหมัน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10586 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10572 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10560 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10629 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปัทมา    วิสุขอนุกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10206 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ  
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10409 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10460 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10124 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10099 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 564 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน