Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย"
 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมาไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10390 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10088 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อรชร    จันทรฉาย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20188 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิติยา    แสนหนู
มิส  นิติยา    แสนหนู ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 79 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน