Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 

แนะนำบุคลากรใหม่

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562

 

 

นายอนันท์   เจริญสุข

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

สังกัดฝ่าย วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม พ.ศ.  2562

 

นายหฤษฏ์  จักราธิวัติร์

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาชีววิทยา

สังกัดฝ่าย  วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2562

 

นางสาวบุญญาพร  ภูศรี

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

สังกัดฝ่าย  วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2562

นางสาวพชิรตา  กว้างปัญญา

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาไทย

สังกัดฝ่าย  วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

 

นายพาสุข  ลื่นสัน

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

สังกัดฝ่าย  ปกครอง

ตั้งแต่วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

 

นางสาววนิดา  เหมือนศรี

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด

สังกัดฝ่าย  อาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  6  พฤศจิกายน  2562

นางสาวเกศสุดา  แดงบุญเรือง

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด 

สังกัดฝ่าย  อาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

 

นางสมพร  เขียวธง

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ

สังกัดฝ่าย  บริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

 

นางสาวนิตยา  ผ่านเมือง

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ

สังกัดฝ่าย  บริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

 

 

 

 


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 281 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน