Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เป็นนักกีฬาปีนหน้าผาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Asian Youth Championships 2019
 

นักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี ชั้น ม.5/3 นายปกสกนธ์ โชติกไกร ชั้น ม.5/5 น.ส.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ ชั้น ม.3/2 และ น.ส.อลิสา สระทองยอด ชั้น ม.4/3 ได้เป็นนักกีฬาปีนหน้าผาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Asian Youth Championships 2019 ระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2562 ณ เมืองบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีมาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้ฝึกสอน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10416 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21809
นาย  อภิวิชญ์    ลิ้มพานิชภักดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21983
นาย  ปกสกนธ์    โชติกไกร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 29321
นางสาว  ปัทม์    เอื้ออารีนุสรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28341
นางสาว  อลิสา    สระทองยอดมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน