ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562

เรียน    นักเรียนทุกท่าน

งานประกันคุณภาพการศึกษา   สำนักผู้อำนวยการ ต้องการเก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562 

จึงขอความอนุเคราะห์จากนักเรียนทุกท่าน กรุณาตอบแบบประเมินตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ  https://forms.gle/H9j7cSLEqDgR2TGs9  หรือ    คลิกตอบแบบสอบถาม

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

งานประกันคุณภาพการศึกษา   สำนักผู้อำนวยการจำนวนผู้อ่าน 1022 ครั้ง

Keep