Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปีการศึกษา 2563 สามารถเข้ามาแจ้งความจำนงค์ได้ที่หน่วยงานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2563 ณ ห้องทำงานโภชนาการและร้านค้า โรงอาหาร GOLDEN JUBILEE และโรงอาหารชั้นล่างอาคารจอดรถ 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20099 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์


• บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคคลคือ 10458
เลขประจำตัวบุคคลคือ 20099

มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง จาก งานร้านค้า

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน