แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนมกราคม 2563


แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอน

 

Mr. Henry Cosmo Crockwell

Bell Teacher 

Bachelor of Arts Open

Start work :  16   Detember  2019

 

นายอังศุธร    ทองฟัก

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์

สังกัดฝ่าย  สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่  2 ธันวาคม  พ.ศ.  2562

 

นายธนาเทพ   เกิดเกตุ 

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานระบบไฟฟ้า

สังกัดฝ่าย  อาคารสถานที่ 

ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2563

 

นายรัฐการ  ชุ่มวารี

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงาน  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สังกัด ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  - 24  เมษายน  2563

 

 

นายศรายุทธ์  กันหาโกสัย

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงาน  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สังกัด ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  - 24  เมษายน  2563

 

นายปิติพงษ์   ธนาศรี

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงาน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สังกัด ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  - 24  เมษายน  2563

 

 

นายอดินันท์  เจะเตะ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติงาน  งานนักกีฬาโครงการพิเศษ 

สังกัด ฝ่ายบริหารทั้วไป

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  - 31 มีนาคม  2563

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้อ่าน 182 ครั้ง

Keep