Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนมกราคม 2563
 

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอน

 

Mr. Henry Cosmo Crockwell

Bell Teacher 

Bachelor of Arts Open

Start work :  16   Detember  2019

 

นายอังศุธร    ทองฟัก

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์

สังกัดฝ่าย  สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่  2 ธันวาคม  พ.ศ.  2562

 

นายธนาเทพ   เกิดเกตุ 

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานระบบไฟฟ้า

สังกัดฝ่าย  อาคารสถานที่ 

ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2563

 

นายรัฐการ  ชุ่มวารี

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงาน  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สังกัด ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  - 24  เมษายน  2563

 

 

นายศรายุทธ์  กันหาโกสัย

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงาน  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สังกัด ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  - 24  เมษายน  2563

 

นายปิติพงษ์   ธนาศรี

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงาน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

สังกัด ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 6  มกราคม  - 24  เมษายน  2563

 

 

นายอดินันท์  เจะเตะ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติงาน  งานนักกีฬาโครงการพิเศษ 

สังกัด ฝ่ายบริหารทั้วไป

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  - 31 มีนาคม  2563

 

 

 

 

 

 

มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน