กำหนดวันสอบและตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

สอบวันจันทร์ที่ 3  , วันพฤหัสบดีที่ 6 และ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563   หยุด วันอังคารที่ 4  และ วันพุธที่  5 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 926 ครั้ง

Keep