ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าพิจารณา ขอรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562


ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าพิจารณา ขอรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านกิจกรรมทางวิชาการ ด้านผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ 

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถศึกษารายละเอียดและเกณฑ์พิจารณาได้ตามเอกสารแนบท้ายจำนวนผู้อ่าน 821 ครั้ง

Keep