ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2562 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English: Starters ได้ระดับดีมาก


ขอแสดงความยินดี  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  Bell   ปีการศึกษา 2562  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge  English  :  Starters  ได้ระดับ  ดีมากจำนวนผู้อ่าน 474 ครั้ง

Keep