ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2563  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)

ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคารจำนวนผู้อ่าน 51 ครั้ง

Keep