การรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งให้ทราบเรื่องการรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563

 

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6, ม.2 - ม.3 และ ม.5 - ม.6 ที่จะจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน

กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนที่คุณครูประจำชั้นในวันเปิดภาคเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. แยกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนพร้อมแจกแจงรายละเอียด เช่น ค่าเครื่องแบบนักเรียน อาทิ ชุดนักเรียน ชุดพละ เข็มขัด ถุงเท้า หรือรองเท้า ฯลฯ หรือ ค่าอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระเป๋านักเรียน ปากกา ดินสอ สี สมุด ฯลฯ (ไม่ระบุรายการรวม) และออกในนามของนักเรียน

2. กรณีเป็นบิลเงินสด ต้องมีข้อมูลระบุชื่อ - ที่อยู่ร้านค้า วันเดือนปี และลายเซ็นของผู้ขาย

 

ระดับประถมศึกษา

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 360 บาทต่อปี

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 195 บาทต่อปี

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 450 บาทต่อปี

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 210 ต่อปี

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 500 บาทต่อปี

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 230 ต่อปี

 

อกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับเบิกเงินอุดหนุน (ยื่นที่คุณครูประจำชั้นเพื่อรวบรวมเบิกเงินจ่ายให้ผู้ปกครอง)

1. กรณีที่ใบเสร็จรับเงินระบุชื่อร้านค้า และออกในนามนักเรียน ใช้ใบขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน+ใบเสร็จรับเงิน

2. กรณีที่ใบเสร็จเป็นบิลเงินสด หรือบิลออกจากเครื่องไม่ระบุนามนักเรียน ใช้ใบขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน+ใบเสร็จ+สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน

 

หมายเหตุ :

1. ยกเว้นนักเรียนแผนการเรียน English Program

2. นักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นจะได้รับเงินอุดหนุน*เฉพาะค่าอุปกรณ์การเรียน

3. สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนที่คุณครูประจำชั้นในวันเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการเงิน โทร. 0-2807-9555-63 กด 311-312 และ 314-315

(วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น.)จำนวนผู้อ่าน 1984 ครั้ง

Keep