ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562


ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

และ ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ACT กับการเรียนรู้ สู่วิถี New Normal" ในเวลา 10.00 - 12.00 น.

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

*ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep