ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 1/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประกาศแจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรทุกคน

จึงประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

** ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ **จำนวนผู้อ่าน 2104 ครั้ง

Keep