ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนโครงการ AFS รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 - 2565)


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตร English Program คนใด ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 สนใจสมัครสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนทั่วไป โครงการเยาวชนเอเอฟเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 - 2565) สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เช่น mplc และ ies ได้ที่ มาสเตอร์อลงกรณ์ แสงโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ที่ห้องพักครู ม.6 อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-914-5045 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 372 ครั้ง

Keep