VDO ACT New Normal 


ขอเชิญชม VDO ACT New Normal มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep