การเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แผนการเรียน Bell


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แผนการเรียน Bell  โดยจะเริ่มเรียนตามกำหนดการดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเรียนวันแรกในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เริ่มเรียนวันแรกในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

โดยโปรแกรมที่ทางศูนย์ฯเลือกใช้คือ Google Classroom และ MyELT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบการจัดเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดต่างๆในหัวข้อที่หลากหลายผ่านโปรแกรม Powerpoint นักเรียนจะได้ฝึกทำใบงาน แบบทดสอบ และกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The ACT Bell centre is arranging for students in Mathayom 1 – Mathayom 3 to study online courses. 

The online study schedule is as follows:

Mathayom 1 students learning every Tuesday and Thursday, starting on 16th July 2020.

Mathayom 2 & 3 students learning every Tuesday and Thursday, starting on 14th July 2020

The two online platforms that students will use are Google Classroom as well as MyELT. Google Classroom will be a platform where teachers can provide extra practice for students on a variety of topics via PowerPoint, worksheets, quizzes and other supplementary activities. MyELT is linked directly to the National Geographic course books provided by Cengage.

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 113 ครั้ง

Keep