แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563


 

แนะนำบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 

นายกำธร  จรูญเลิศกิจจา

 ครูสอนวิทยาศาสตร์    สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

นายเจนธรรม  จันทร์เสริมพงศ์

 ครูสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)   สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวจิณจุฑา  พูนพ่วง

 ครูสอนวิชาภาษาไทย    สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

นายนิคม  เอกอมรปัญญา

  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์    สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวอรอนงค์  ยันตะศิริ

   ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์    สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  วิทยาศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวสิราวรรณ  เสาโมก

  ครูสอนวิชาภาษาไทย     สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ศิลปศาสตรบัณฑิต      มหาวิทยยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายสรธร  เขื่อนแก้ว

  ครูสอนวิชาภาษาไทย      สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ศิลปศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

นางสาวอารีรัตน์  ไขว้วงศ์

 ครูสอนวิชาภาษาไทย      สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวชฎารักษ์  รุ่งอัมพรไพโรจน์

   ครูสอนวิชาภาษาจีน     สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายมนัสนันท์  คำทวี

 ครูสอนวิชาฟิสิกส์     สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวมานิกา  แสนจันทะ

  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  (STEM)      สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวกษมา  อาจพงษา

  ครูสอนคณิตศาสตร์    สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นางสาวบัณฑิตา วัฒนะศรีอุทัย

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน EP       สังกัด ฝ่ายวิชาการ

วุฒิ  ศิลปศาสตรบัณฑิต      มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายนัทพล  ถวิลอ่อน

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังสนามจันทร์)

  สอนวิชาภาษาอังกฤษ       สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 22 ตุลาคม  2563

นางสาวพิณรัตน์  จันทเลิง

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังสนามจันทร์)

  สอนวิชาภาษาอังกฤษ     สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 22 ตุลาคม  2563

นางสาวดัชนี  กระบี่น้อย

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังสนามจันทร์)

 สอนวิชาภาษาจีน      สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 22 ตุลาคม  2563

างสาวปณิสรา ฤทธิพิชัยสงคราม

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังสนามจันทร์)

    สอนวิชาภาษาจีน        สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 22 ตุลาคม  2563

   นางสาวจิราภรณ์  ลาภวิบูลย์สุข

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังสนามจันทร์)

    สอนวิชาภาษาจีน      สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 22 ตุลาคม  2563

นางสาวสุรัสวดี  จันทร์สิริ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังสนามจันทร์)

   สอนวิชาภาษาจีน       สังกัด ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 22 ตุลาคม  2563

นายพงศธร  สนธิรา

นักศึกษาจาก วิทยาลัยแสงธรรม

 สอนคำสอน  งานอภิบาล     สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 23  มิถุนายน – 26 กุมภาพันธ์  2564

นายพิชิต  เหมะสุรินทร์

นักศึกษาจาก วิทยาลัยแสงธรรม

สอนคำสอน  งานอภิบาล       สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 23  มิถุนายน –26  กุมภาพันธ์  2564

 จำนวนผู้อ่าน 241 ครั้ง

Keep