ขอแสดงความยินดีกับมิสนารถลดา ชมภูศรี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น


ขอแสดงความยินดีกับมิสนารถลดา ชมภูศรี ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการส่งผลงานวิจัยในหัวข้อ "การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์" จากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep