ประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม


     ตามที่โรงเรียน  ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม RENOVATE ห้องประชุมประจำอาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 ใหม่  ทั้งนี้การดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นฝ่ายอาคารสถานที่  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขอใช้สถานที่เพื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา  (ตามแบบฟอร์มแจ้ง)  โดยครู บุคลากร ทุกท่าน  สามารถติดต่อขอใช้สถานที่ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

     ฝ่ายอาคารสถานที่จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

Keep