ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562 (เดิม)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ

ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและการแสดง ด้านกีฬา ด้านผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์และด้านกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ ในวันเสาร์ที่ 26  กันยายน 2563 เวลา 08.00  – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง คุณครูและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติและเแสดงความยินดีแก่บุตรหลาน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 987 ครั้ง

Keep