ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์


ยินดีต้อนรับและขอแนะนำบุคลากรใหม่ / นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ประจำเดือนกันยายน 2563

 

Miss. Kimberly Ann Bantayan  Ronquillo   :  EP Teacher 

 Bachelors of Secondary Education University   

Start work :  13  July  2020

 

Mr. Lawrence Gregory Hill   :  Bell-EP Teacher 

 Bachelor of Technology  Nelson Mandela Metropolitan University   

Start work :  20  July  2020

 

Mr. Benjamin  McCallum   :   EP Teacher 

Bachelor of Science  Siam Technology College

Start work :  3  August   2020

 

Mr. Tommy Guldaek  : EP Teacher 

Bachelor of Science  The Royal Danish Defence Academy

Start work :  1  September   2020

 

Mr. Arno van der Meer  :  EP Teacher 

Bachelor of Science  Erasmus Universiry Rotterdam

Start work :  1  September   2020

นางสาวนภสร จิตตะปุตตะ

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่สำนักงานEPสังกัดฝ่าย  วิชาการ 

ตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม  พ.ศ.  2563

 

นางสาวอริศรา นพมาศ

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่าย  ธุรการ-การเงิน

ตั้งแต่วันที่  19 สิงหาคม  พ.ศ.  2563

 

นางสาวอาริษา หับสุภา

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปฎิบัติหน้าที่งานบุคคล     สังกัด ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม  2563

นางอดิสร  สอนมาก

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน พ.ศ.  2563

 จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep