ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่  8/2563  ในวันจันทร์ที่  19  ตุลาคม  2563  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร  ชั้น 1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563


จำนวนผู้อ่าน 16 ครั้ง

Keep